CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, chống sạt lở, tái tạo năng lượng, chuyển đổi sinh kế sẽ được thực hiện thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) và các quỹ

Theo Tuyên bố chung của Tổng thống Joe Biden và Chính phủ Việt Nam ngày 10 tháng 9 năm 2023, các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, chống sạt lở, tái tạo năng lượng, chuyển đổi sinh kế sẽ được thực hiện thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) và các quỹ

Theo Tuyên bố chung của Tổng thống Joe Biden và Chính phủ Việt Nam ngày 10 tháng 9 năm 2023, các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, chống sạt lở, tái tạo năng lượng, chuyển đổi sinh kế sẽ được thực hiện thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) và các quỹ sau:

  • Tổ chức Phát triển Quốc tế (IDA): IDA là một quỹ vay ưu đãi của WB dành cho các nước đang phát triển. Các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, chống sạt lở, tái tạo năng lượng, chuyển đổi sinh kế tại Việt Nam có thể được vay vốn từ IDA với lãi suất vay thấp, thời gian ân hạn dài và các khoản viện trợ cụ thể khác làm mền khoản vay.
  • Quỹ Khí hậu Thấp (LICCF): LICF là một quỹ tài trợ cho các dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại các nước đang phát triển. Các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, chống sạt lở, tái tạo năng lượng, chuyển đổi sinh kế tại Việt Nam có thể được tài trợ từ LICF để hỗ trợ các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính.
  • Quỹ Khí hậu Xanh (GCF): GCF là một quỹ tài trợ cho các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu tại các nước đang phát triển. Các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, chống sạt lở, tái tạo năng lượng, chuyển đổi sinh kế tại Việt Nam có thể được tài trợ từ GCF để hỗ trợ các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ưu đãi của WB cho các dự án trên

  • Lãi suất vay thấp: Lãi suất vay của IDA thường thấp hơn lãi suất thị trường từ 2% đến 3%.
  • Thời gian ân hạn dài: Thời gian ân hạn của IDA thường là 10 năm, trong khi thời gian vay thường là 35 năm.
  • Các khoản viện trợ cụ thể khác làm mền khoản vay: WB có thể cung cấp các khoản viện trợ cụ thể khác làm mền khoản vay, chẳng hạn như viện trợ kỹ thuật, viện trợ tài chính cho các dự án nhỏ và trung bình, hoặc bảo hiểm tín dụng.

Thời gian vay, lãi suất vay %, ân hạn bao nhiêu năm

Thời gian vay, lãi suất vay %, ân hạn bao nhiêu năm cho các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, chống sạt lở, tái tạo năng lượng, chuyển đổi sinh kế tại Việt Nam sẽ được xác định cụ thể dựa trên từng dự án. Tuy nhiên, theo các ưu đãi của WB nêu trên, các dự án này thường được vay vốn với lãi suất vay thấp, thời gian ân hạn dài và các khoản viện trợ cụ thể khác làm mền khoản vay.

Ví dụ về các dự án cụ thể

Dưới đây là một số ví dụ về các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, chống sạt lở, tái tạo năng lượng, chuyển đổi sinh kế tại Việt Nam có thể được hỗ trợ từ WB và các quỹ nêu trên:

  • Dự án đầu tư hệ thống thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại các đô thị ven biển
  • Dự án xây dựng các đê chắn sóng, kè chống sạt lở
  • Dự án phát triển năng lượng tái tạo, chẳng hạn như điện mặt trời, điện gió
  • Dự án hỗ trợ chuyển đổi sinh kế cho các cộng đồng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

Các dự án này sẽ góp phần giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến môi trường và con người, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.