CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
  • Tiếp nhận nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khoan, và lập kế hoạch triển khai công tác khoan;
  • Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi khoan;
  • Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan;
  • Làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy;
  • Tiến hành công tác khoan thăm dò, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu, làm các thí nghiệm trong lỗ khoan và các quan trắc cần thiết trong lỗ khoan.
  • Chuyển giao các loại mẫu đến nơi quy định;
  • Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường, di chuyển sang lỗ khoan mới;
  • Lập hồ sơ,hoàn chỉnh tài liệu khoan thăm dò của công trình;
  • Tổ chức nghiệm thu công tác khoan khảo sát địachất;
  • Giao hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất, nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

 

Đơngiá:

TT

Khảo sát

Đơn giá

1

Khảo sát địa chất nhà ở cao tầng đối với đất đá cấp I-III(Khoan khảo sát địa chất ngoài hiện trường và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT hiện trường)

260.000

2

Khảo sát địa chất nhà ở cao tầng đối với đất đá cấp IV-VI (Khoan khảo sát địa chất ngoài hiện trường và thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT hiện trường)

500.000

3

Thí nghiệm mẫu cơ lý 9 chỉ tiêu trong phòng cấp đất đá I-III (TCVN hiện hành)

90.000

4

Thí nghiệm mẫu cơ lý trong phòng cấp đất đá I-III (TC ASTM hiện hành)

90.000

5

Thí nghiệm mẫu cơ lý trong phòng cấp đất đá I-III (TC BS hiện hành)

110.000

Có thể bạn quan tâm