CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN UBND TỈNH/TP VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ

Sau khi có quyết định phê duyệt Đề xuất dự án, chủ dự án lựa chọn tư vấn Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đối với dự án nhóm A: theo quy định tại Điều 8 Luật Đầu tư công 2014) hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (đối với dự án nhóm B, C: theo quy định tại Điều 9, 10 Luật Đầu tư công 2014). Nội dung Lập báo cáo được thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2014; Luật đầu tư công; Phụ lục IIIb, IIIc của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016. Nội dung chính của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo cáo chủ trương đầu tư):

A.  NHỮNG THÔNG TIN CHỦ YẾU

B.  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU SƠ BỘ CỦA DỰ ÁN

Chương 1.             Bối cảnh và sự cần thiết   

Chương 2.             Những nội dung chủ yếu của dự án

Chương 3.             Tổng mức đầu tư, nguồn vốn và cơ chế tài chính       

Chương 4.             Đánh giá tác động của dự án

Chương 5.             Phân tích Kinh tế - Tài chính đầu tư

Chương 6.             Hình thức tổ chúc quản lý thực hiện dự án

Chương 7.             Kết luận kiến nghị

* Yêu cầu chuyên gia

Vị trí công việc đề xuất

Yêu cầu

Nhân sự chủ chốt: Tốt nghiệp Chính quy các trường đại học kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến yêu cầu nhiệm vụ (cấp thoát nước, xây dựng, Thủy lợi, Giao thông, kiến trúc, điện, kinh tế xây dựng, môi trường, xã hội hoặc những chuyên ngành liên quan mật thiết đến nhiệm vụ được giao trong gói thầu)

- Có chúng chỉ hành nghề thiết kế phù hợp

- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm. Đã từng tham gia thực hiện ít nhất 02 dự án Hạ tầng kỹ thuật với vị trí tương tương

- Đã từng tham gia thực hiện với cương vị trên cho tối thiểu 02 dự án có vốn tài trợ ODA.

Nhân sự hỗ trợ: Tốt nghiệp Chính quy các trường đại học kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến yêu cầu nhiệm vụ (cấp thoát nước, xây dựng, Thủy lợi, Giao thông, kiến trúc, điện, kinh tế xây dựng, môi trường, xã hội hoặc những chuyên ngành liên quan mật thiết đến nhiệm vụ được giao trong gói thầu)

- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế phù hợp

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm.

 

 

* Chi phí tham khảo lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Xác định theo QĐ số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng tùy theo loại CT lấy theo tỷ lệ % (chi phí xây dựng + thiết bị)

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

<= 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

1

Công trình dân dụng

0,668

0,503

0,376

0,240

0,161

0,100

0,086

0,073

2

Công trình công nghiệp

0,757

0,612

0,441

0,294

0,206

0,163

0,141

0,110

3

Công trình giao thông

0,413

0,345

0,251

0,177

0,108

0,071

0,062

0,053

4

Công trình NN và PT NT

0,566

0,472

0,343

0,216

0,144

0,096

0,082

0,070

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,216

0,360

0,262

0,183

0,112

0,074

0,065

0,055

ĐƠN GIÁ:

Giai đoạn

Đơn giá

(Triệu đồng)

Lập báo cáo chủ trương đầu tư dự án cải thiện cơ sở hạ tầng với tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) = 650 tỷ đồng

700

 
Có thể bạn quan tâm