CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
LẬP ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN UBND TỈNH/THÀNH PHỐ VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào nhu cầu vốn ODA, vốn vay ưu đãi để hỗ trợ thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của cơ quan chủ quản; Chủ trương, chính sách và những lĩnh vực ưu tiên thu hút và sử dụng dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật và định hướng hợp tác và lĩnh vực ưu tiên cung cấp vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo. Cơ quan chủ quản lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực lập đề xuất dự án với nội dung phù hợp với Nghị định số 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016. Nội dung báo cáo đề xuất dự án gồm:

I. TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT

1. Tầm quan trọng, sự cần thiết và khả thi của chương trình, dự án

2. Những nỗ lực đã được thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra

3. Nhà tài trợ nước ngoài dự kiến

III. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT

1. Mục tiêu, phạm vi dự án:

2. Dự kiến kết quả chính của chương trình, dự án:

3. Thời gian thực hiện:

4. Dự kiến tổng mức, cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án và đề xuất cơ chế tài chính:

5. Đánh giá tác động:

* Yêu cầu chuyên gia

Vị trí công việc đề xuất

Yêu cầu

Chi phí chuyên gia

Nhân sự chủ chốt: Tốt nghiệp Chính quy các trường đại học kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến yêu cầu nhiệm vụ (cấp thoát nước, xây dựng, Thủy lợi, Giao thông, kiến trúc, điện, kinh tế xây dựng, môi trường, xã hội hoặc những chuyên ngành liên quan mật thiết đến nhiệm vụ được giao trong gói thầu)

- Có chúng chỉ hành nghề thiết kế phù hợp

- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm. Đã từng tham gia thực hiện ít nhất 02 dự án Hạ tầng kỹ thuật với vị trí tương tương

- Đã từng tham gia thực hiện với cương vị trên cho tối thiểu 02 dự án có vốn tài trợ ODA.

Không quá 40.000.000 đồng/tháng theo thông tư Số: 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nhân sự hỗ trợ: Tốt nghiệp Chính quy các trường đại học kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến yêu cầu nhiệm vụ (cấp thoát nước, xây dựng, Thủy lợi, Giao thông, kiến trúc, điện, kinh tế xây dựng, môi trường, xã hội hoặc những chuyên ngành liên quan mật thiết đến nhiệm vụ được giao trong gói thầu)

- Có chúng chỉ hành nghề thiết kế phù hợp

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm.

 

Không quá 20.000.000 đồng/tháng theo thông tư Số: 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

ĐƠN GIÁ:

Tổng chi phí lập đề xuất = Chi phí lương chuyên gia (Ccg) + Chi phí quản lý (Cql) + Chi phí khác (Ck) + Thu nhập chịu thuế tính trước (TN) + Thuế giá trị gia tang (VAT) < 500 triệu

Có thể bạn quan tâm