CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU CÁC GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN SỬ DỤNG VỐN ODA (WB, ADB).

 

Căn cứ hướng dẫn sử dụng tư vấn đối với Ngân hàng phát triển Châu Á và các bên vay vốn tháng 7/2013; Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng & tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn ngân hàng thế giới (WB) tháng 01/2011. Quy chế đấu thầu mua sắm dành cho bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư (Hàng hóa, xây lắp, mua sắm, phi tư vấn và dịch vụ tư vấn) của Ngân hàng thế giới (WB) tháng 7/2016. Các hình thức lựa chọn Tư vấn bao gồm: Lựa chọn dựa vào chất lượng và chi phí (QCBS); Lựa chọn dựa vào chất lượng (QBS); Lựa chọn theo mức ngân sách cố định (FBS); Lựa chọn chi phí thấp nhất (LCS); Lựa chọn theo chất lượng tư vấn (CQS); Lựa chọn từ một nguồn (SSS); Thông lệ thương mại; Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập. Dịch vụ tư vấn đấu thầu (Lập hồ sơ mời quan tâm, đánh giá hồ sơ quan tâm trong trường hợp có sơ tuyển và lập HSMT, đánh giá HSDT) cho các gói thầu tư vấn được thực hiện theo các hình thức tuyển chọn nêu trên.

1/ Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn:

Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn phải tuân theo mẫu và hướng dẫn của WB, ADB về tuyển chọn tư vấn nêu trên.

*) Nội dung HSMT bao gồm:

PHẦN I   

Mục 1. Thư mời nộp đề xuất   

Mục 2. Chỉ dẫn cho Tư vấn và Dữ liệu đấu thầu   

A. Điều khoản chung   

1.    Các định nghĩa 

2.    Giới thiệu 

3.    Mâu thuẫn  lợi ích  

4.    Lợi thế cạnh tranh không công bằng   

5.    Gian lận và Tham nhũng  

6.    Tư cách hợp lệ   

B.  Chuẩn bị Đề xuất    

7.    Những lưu ý chung   

8.    Chi phí chuẩn bị đề xuất   

9.    Ngôn ngữ  

10. Các loại tài liệu trong Đề xuất   

11. Duy nhất một đề xuất  

12. Hiệu lực của Đề xuất 

13. Giải thích và Sửa đổi Hồ sơ mời nộp đề xuất

14. Chuẩn bị  Đề xuất – Những cân nhắc cụ thể 

15. Nội dung và hình thức của Đề xuất kỹ thuật 

16. Đề xuất  tài chính 

C.  Trình nộp, mở và đánh giá Đề xuất

17. Trình nộp, đóng gói và đánh dấu Đề xuất 

18. Bảo mật 

19. Mở đề xuất kỹ thuật

20. Đánh giá  Đề xuất

21. Đánh giá Đề xuất kỹ thuật

22. Đề xuất tài chính cho phương thức tuyển chọn trên cơ sở chất lượng (QBS)

23. Mở thầu công khai Đề xuất tài chính (áp dụng cho QCBS, FBS, LCS)

24. Sửa lỗi

25. Thuế     

26. Chuyển sang một đồng tiền  

27. Đánh giá chất lượng và chi phí kết hợp 

D.  Thương thảo và Trao Hợp đồng 

28. Thương thảo  

29. Hoàn tất việc thương thảo 

30. Trao  Hợp đồng 

E.  Dữ liệu đấu thầu 

Mục 3.  Đề xuất Kỹ thuật – Biểu mẫu

DANH SÁCH NHỮNG BIỂU MẪU THEO YÊU CẦU  

MẪU TECH-1 MẪU TRÌNH NỘP ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT   

MẪU TECH-2  

MẪU TECH-3  

MẪU TECH-4    

Mẫu TECH- 5

MẪU TECH-6  

Mục 4.  Đề xuất Tài chính – Biểu mẫu  

Mục 5. Tư cách hợp lệ của các quốc gia  

Mục 6.  Chính sách của Ngân hàng – Hành động tham nhũng và gian lận 

Mục 7.  Điều khoản tham chiếu

PHẦN II

DỊCH VỤ NHỎ

THANH TOÁN TRỌN GÓI

Phụ đính 1: Chính sách của Ngân hàng – Hành động tham nhũng và gian lận

2/ Báo cáo đánh giá HSDT các gói thầu về Dịch vụ Tư vấn:

Báo cáo đánh giá HSDT phải tuân theo mẫu và hướng dẫn của WB, ADB về tuyển chọn tư vấn nêu trên.

*) Nội dung Báo cáo đánh giá HSDT bao gồm:

- Phần I: Báo cáo đánh giá HSĐX về kỹ thuật.

I. Thông tin cơ bản

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

2. Tổ chuyên gia

II. Kết quả đánh giá HSĐXKT

  1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp
  2. Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT
  3. Đánh giá chi tiết HSĐXKT

III. Kết luận và kiến nghị

IV. Ý kiến bảo lưu

Phần II: Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính

I. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

II. Kết quả đánh giá hsđxtc

  1. Mở HSĐXTC
  2. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp
  3. Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC
  4. Kết quả đánh giá về tài chính

III. Tổng hợp kết quả đánh giá hsđxtc

IV. Kết luận và kiến nghị

V. Ý kiến bảo lưu

 

3/Yêu cầu chuyên gia

Vị trí công việc đề xuất

Yêu cầu

Chi phí chuyên gia

Nhân sự chủ chốt: Tốt nghiệp Chính quy các trường đại học kỹ thuật, kinh tế chuyên ngành liên quan đến yêu cầu nhiệm vụ (cấp thoát nước, xây dựng, Thủy lợi, Giao thông, kiến trúc, điện, kinh tế xây dựng, môi trường, xã hội hoặc những chuyên ngành liên quan mật thiết đến nhiệm vụ được giao trong gói thầu)

- Có chúng chỉ hành nghề đấu thầu phù hợp

- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm. Đã từng tham gia thực hiện ít nhất 02 dự án Hạ tầng kỹ thuật với vị trí tương tương. Đã tham gia ít nhất 02 dự án Hạ tầng kỹ thuật với vị trí tương đương sử dụng vốn ODA.

Không quá 40.000.000 đồng/tháng theo thông tư Số: 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nhân sự hỗ trợ: Tốt nghiệp Chính quy các trường đại học kỹ thuật, kinh tế chuyên ngành liên quan đến yêu cầu nhiệm vụ (cấp thoát nước, xây dựng, Thủy lợi, Giao thông, kiến trúc, điện, kinh tế xây dựng, môi trường, xã hội hoặc những chuyên ngành liên quan mật thiết đến nhiệm vụ được giao trong gói thầu)

- Có chúng chỉ hành nghề đấu thầu phù hợp

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm.

 

Không quá 20.000.000 đồng/tháng theo thông tư Số: 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

* Chi phí tham khảo lập HSMT, đánh giá HSDT:

Nội dung

Đơn giá (triệu đồng)

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn sử dụng vốn tài trợ ODA (WB, ADB)

50-300

Có thể bạn quan tâm