CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU CÁC GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA SỬ DỤNG VỐN ODA (WB, ADB).

 

Căn cứ hướng dẫn về mua sắm của Ngân hàng phát triển Châu Á tháng 4/2015; Quy chế đấu thầu mua sắm dành cho bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư (Hàng hóa, xây lắp, mua sắm, phi tư vấn và dịch vụ tư vấn) của Ngân hàng thế giới (WB) tháng 7/2016. Hướng dẫn sử dụng hồ sơ mời thầu dành cho gói thầu - Mẫu hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn của ADB ban hành tháng 12/2016. Các hình thức lựa chọn Tư vấn bao gồm: Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB) và đấu thầu cạnh tranh quốc tế (ICB). Dịch vụ tư vấn đấu thầu (lập HSMT, đánh giá HSDT) cho các gói thầu tư vấn được thực hiện theo các hình thức tuyển chọn nêu trên.

1/ Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức NCB:

Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa phải tuân theo mẫu và hướng dẫn của WB, ADB về tuyển chọn tư vấn nêu trên và phải theo Mẫu Hồ sơ Mời thầu Hài hòa cho gói thầu Xây lắp và Mua sắm Hàng hóa đấu thầu theo hình thức đấu thầu cạnh tranh trong nước cho các dự án do Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng Thế giới tài trợ ban hành ngày 02/7/2015.

*) Nội dung HSMT bao gồm:

PHẦN 1 – Thủ tục đấu thầu

Chương I.  Chỉ dẫn Nhà thầu (CDNT)

Chương II.  Bảng Dữ liệu đấu thầu (BDL)

Chương III.  Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu và năng lực nhà thầu

Chương IV.  Biểu mẫu dự thầu

Chương V.  Các Quốc gia hợp lệ

Chương VI.  Chính sách của Ngân hàng - Các hành vi gian lậnvà tham nhũng

PHẦN 2 –yêu cầu về phạm vi cung cấp

Chương VII.  Phạm vi Yêu cầu

PHẦN 3 - Hợp đồng

Chương VIII.  Điều kiện chung của Hợp đồng (ĐKC)

Chương IX.  Điều kiện cụ thể của Hợp đồng (ĐKCT)

Chương X.  Biểu mẫu Hợp đồng

 

2/ Báo cáo đánh giá HSDT:

Báo cáo đánh giá HSDT phải tuân theo mẫu và hướng dẫn của WB, ADB về tuyển chọn tư vấn nêu trên.

*) Nội dung Báo cáo đánh giá HSDT bao gồm:

1. GIỚI THIỆU       

1.1 Giới thiệu chung     

1.2 Nộp hồ sơ dự thầu   

1.3. Mở thầu  

1.4 Tổ chuyên gia xét thầu     

2. KIỂM TRA TÍNH HOÀN CHỈNH CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU    

3. KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU VÀ HÀNG HÓA     

3.1 Tư cách Hợp lệ của nhà thầu      

3.2 Tính hợp lệ của Hàng hoá, thiết bị    

4. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÀ THẦU  

4.1 Lịch sử các Hợp đồng không hoàn thành

4.2 Các kiện tụng và phân xử đang giải quyết   

4.3 Các yêu cầu về tài chính     

4.4 Kinh nghiêm xây dựng về Hợp đồng có quy mô và tính chất tương tự  

5. XÁC ĐỊNH TÍNH ĐÁP ỨNG CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU   

5.1. Đáp ứng với điều khoản và điều kiện thương mại  

5.1.1 Tính hợp lệ của chữ ký và Giấy ủy quyền   

5.1.2 Thời hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu và bảo lãnh dự thầu  

5.1.3 Điều khoản thanh toán      

5.2 Đáp ứng với yêu cầu kỹ thuật     

5.2.1 Nhân sự     

5.2.2 Thiết bị thi công            

5.2.3 Thiết bị cơ điện, hàng hóa cung cấp      

5.2.4 Tổ chức công trường      

5.2.5 Biện Pháp tổ chức thi công     

5.2.6 Kế hoạch huy động  

5.2.7 Kế hoạch thi công     

5.3 Làm rõ Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu     

6. ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT HỒ SƠ DỰ THẦU    

6.1 Lựa chọn hồ sơ dự thầu cho việc đánh giá chi tiết      

6.2 Sửa lỗi số học  

6.3 Điều chỉnh giá thầu cho các sai lệch thương mại 

6.4  Điều chỉnh giá thầu cho các sai lệch kỹ thuật

6.5 Phân tích giá thành

6.6 Hồ sơ dự thầu có giá đánh giá thấp nhất

7. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

3/Yêu cầu chuyên gia

Vị trí công việc đề xuất

Yêu cầu

Chi phí chuyên gia

Nhân sự chủ chốt: Tốt nghiệp Chính quy các trường đại học kỹ thuật, kinh tế chuyên ngành liên quan đến yêu cầu nhiệm vụ (cấp thoát nước, xây dựng, Thủy lợi, Giao thông, kiến trúc, điện, kinh tế xây dựng, môi trường, xã hội hoặc những chuyên ngành liên quan mật thiết đến nhiệm vụ được giao trong gói thầu)

- Có chúng chỉ hành nghề đấu thầu phù hợp

- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm. Đã từng tham gia thực hiện ít nhất 02 dự án Hạ tầng kỹ thuật với vị trí tương tương. Đã tham gia ít nhất 02 dự án Hạ tầng kỹ thuật với vị trí tương đương sử dụng vốn ODA.

Không quá 40.000.000 đồng/tháng theo thông tư Số: 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nhân sự hỗ trợ: Tốt nghiệp Chính quy các trường đại học kỹ thuật, kinh tế chuyên ngành liên quan đến yêu cầu nhiệm vụ (cấp thoát nước, xây dựng, Thủy lợi, Giao thông, kiến trúc, điện, kinh tế xây dựng, môi trường, xã hội hoặc những chuyên ngành liên quan mật thiết đến nhiệm vụ được giao trong gói thầu)

- Có chúng chỉ hành nghề đấu thầu phù hợp

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm.

 

Không quá 20.000.000 đồng/tháng theo thông tư Số: 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

* Chi phí tham khảo lập HSMT, đánh giá HSDT:

Nội dung

Đơn giá (triệu đồng)

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa sử dụng vốn ODA (WB, ADB)

50-500

Có thể bạn quan tâm