CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT CHO CÁC GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam về Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/ NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng. Tư vấn đã thực hiện công tác Lập HSMT, đánh giá HSMT cho các gói thầu mua sắm hàng hóa công trình sử dụng vốn ngân sách.

1/ Hồ sơ mời thầu xây lắp:

Hồ sơ mời thầu xây lắp phải tuân theo Thông tư số: 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.

*) Nội dung HSMT  mua sắm hàng hóa bao gồm:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần 2. Yêu cầu về phạm vi cung cấp

Chương V. Phạm vi cung cấp

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phần 4. Phụ lục  

2/ Báo cáo đánh giá HSDT:

*) Nội dung báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ:

Phần I: Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

I. Thông tin cơ bản

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

2. Tổ chuyên gia

II. Kết quả đánh giá hsdt

1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp

2. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSDT

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (trường hợp không áp dụng sơ tuyển)

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

5. Kết quả đánh giá về tài chính

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá HSDT

7. Đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong HSDT

III. Kết luận và kiến nghị

IV. Ý kiến bảo lưu

Phần II: Danh mục tài liệu đính kèm

 

*) Nội dung báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp áp dụng phương thức 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ:

Phần I: Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

I. Thông tin cơ bản

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

2. Tổ chuyên gia

II. kết quả đánh giá hsđxkt                                                      

1. Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp

2. Kết quả kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm (trường hợp không áp dụng sơ tuyển)

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

III. Kết luận và kiến nghị

IV. Ý kiến bảo lưu

Phần II: Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính

I. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

II. Kết quả đánh giá HSĐXTC

Mở HSĐXTC

2.Kết quả kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp

3. Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của HSĐXTC

4. Kết quả đánh giá về tài chính

III. Tổng hợp kết quả đánh giá hsđxtc

IV. Đánh giá phương án kỹ thuật thay thế

V. Kết luận và kiến nghị

VI. Ý kiến bảo lưu

Phần III: Danh mục tài liệu đính kèm

 

3/Yêu cầu chuyên gia

Vị trí công việc đề xuất

Yêu cầu

Chi phí chuyên gia

Nhân sự chủ chốt: Tốt nghiệp Chính quy các trường đại học kỹ thuật, kinh tế chuyên ngành liên quan đến yêu cầu nhiệm vụ (cấp thoát nước, xây dựng, Thủy lợi, Giao thông, kiến trúc, điện, kinh tế xây dựng, môi trường, xã hội hoặc những chuyên ngành liên quan mật thiết đến nhiệm vụ được giao trong gói thầu)

- Có chúng chỉ hành nghề đấu thầu phù hợp

- Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm. Đã từng tham gia thực hiện ít nhất 02 dự án Hạ tầng kỹ thuật với vị trí tương tương.

Không quá 40.000.000 đồng/tháng theo thông tư Số: 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nhân sự hỗ trợ: Tốt nghiệp Chính quy các trường đại học kỹ thuật, kinh tế chuyên ngành liên quan đến yêu cầu nhiệm vụ (cấp thoát nước, xây dựng, Thủy lợi, Giao thông, kiến trúc, điện, kinh tế xây dựng, môi trường, xã hội hoặc những chuyên ngành liên quan mật thiết đến nhiệm vụ được giao trong gói thầu)

- Có chúng chỉ hành nghề đấu thầu phù hợp

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm.

 

Không quá 20.000.000 đồng/tháng theo thông tư Số: 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

* Chi phí tham khảo lập HSMT, đánh giá HSDT:

Nội dung

Đơn giá (triệu đồng)

Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa sử dụng vốn ngân sách

50-500

Có thể bạn quan tâm