CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TƯ NHÂN/PPP VÀ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC

Nội dung:

* Phân tích hiện trạng hoạt động của đơn vị quản lý, vận hành (nếu có);

* Tính toán nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi hàng năm đối với dự án có sử dụng vốn vay;

* Đưa ra những giả định để dự báo doanh thu dự kiến,

* Thu thập số liệu, định mức, đơn giá để tính toán các chi phí dự kiến khi dự án đi vào vận hành;

*  Đề xuất lộ trình tăng giá/phí tùy theo tính chất dự án để đảm bảo (i) tính hiệu quả về mặt tài chính hoặc (ii) tính bền vững về mặt tài chính;

Đơn giá:

Giai đoạn

Chi phí tham khảo

(Triệu đồng)

Đề xuất dự án

10 – 15

Báo nghiên cứu tiền khả thi/ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

40 – 60

Báo cáo nghiên cứu khả thi

150 – 300

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm