CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Royal HaskoningDHV

Laan 1914 no 35

3818 EX Amersfoort
The Netherlands
+31 88 348 20 00
+31 88 348 28 01
info@rhdhv.com

Văn phòng tại Việt Nam

236/ 26C Dien Bien Phu Street
Ward 17, Binh Thanh District
Ho Chi Minh City
+84 8 3899 2505
+84 8 3899 4469

 

 

Giấy chứng nhận - Bằng khen
Đối tác