CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
THẨM TRA BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT THUỘC DỰ ÁN CẢI TẠI, NÂNG CẤP, XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI KHU BÃI CHỨA RÁC THỊ XÃ SẦM SƠN

* Chi phí tham thẩm tra công trình thu gom và xử lý rác thải: Xác định theo QĐ số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng tùy theo loại CT lấy theo tỷ lệ % (chi phí xây dựng + chi phí thiết bị)   

 * Chi phí tham thẩm định công trình thu gom và xử lý rác thải: Xác định theo 209/2016/TT-BTC và 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính  tùy theo loại CT lấy theo tỷ lệ % (Tổng mức đầu tư dự án ,chi phí xây dựng trước thuế )

Có thể bạn quan tâm