CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
TƯ VẤN GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC UBND TỈNH/THÀNH PHỐ VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ

Nội dung:

• Xem xét tài liệu của Dự án: tiếp cận với các Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (EIA), Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) đã được phê duyệt và các tài liệu dự án khác có liên quan; rà soát lại các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã được phê duyệt trong ESMP đưa vào nhiệm vụ giám sát môi trường; xem xét và kiểm tra các hồ sơ có liên quan đến các vấn đề về môi trường trong các hợp đồng thiết kế và xây lắp để đảm bảo sự tuân thủ các chính sách bảo vệ môi trường và giảm nhẹ tác động theo yêu cầu giám sát.

• Đào tạo và hướng dẫn cho Ban QLDA tham gia thực hiện EMP/ESMP: Chuẩn bị và thực hiện chương trình đào tạo về giám sát môi trường, quản lý, báo cáo môi trường cho cán bộ Ban QLDA, cho tư vấn giám sát xây dựng, nhà thầu, cộng đồng dân cư; Cung cấp và hướng dẫn cho các nhà thầu thi công trong việc chuẩn bị các kế hoạch quản lý môi trường đặc thù của nhà thầu (site-specific EMP)

• Giám sát thực hiện EMP: Xem xét và báo cáo cho Ban QLDA quá trình thực hiện của các nhà thầu thi công liên quan đến môi trường; Thực hiện giám sát định kỳ (hàng tháng hoặc hàng quý) và kiểm tra không báo trước tại các công trường xây dựng; đánh giá sự tuân thủ của Nhà thầu và các bên liên quan trong việc thực hiện EMP/ESMP

• Thực hiện Chương trình Giám sát chất lượng môi trường như đã nêu trong EIA/EMP dự án. Sử dụng các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn thí nghiệm có giấy phép hoạt động quan trắc theo các quy định hiện hành của Việt Nam.

•           Trợ giúp Chủ đầu tư trong công tác báo cáo Nhà tài trợ đối với các nhiệm vụ liên quan.

 

Đơn giá:

 

Giai đoạn

Đơn giá (Triệu đồng/month)

Đối với các dự án ODA nhóm A

200 - 500

Đối với các dự án ODA nhóm B và các dự án khác

100 - 300

 
Có thể bạn quan tâm