CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KẾ HOẠCH TÁI ĐỊNH CƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN UBND TỈNH/THÀNH PHỐ VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ

Nội dung:

* Xác định số hộ bị ảnh hưởng, số lượng dân số bị ảnh hưởng, kiểm đếm tài sản bị ảnh hưởng dựa trên thiết kế cơ sở.

* Thực hiện điều tra xã hội (KTXH) các hộ bị ảnh hưởng.

* Tham vấn với các bên liên quan về dự án, bao gồm người bị ảnh hưởng, đồng thời thu thập số liệu KTXH sẵn có của thành phố và xã/phường dự án.

* Xác định giá thay thế và áp giá tính toán kinh phí đền bù, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng.

* Lập báo cáo Kế hoạch Tái định cư theo Khung chính sách TĐC đã được phê duyệt.

* Trình Kế hoạch Tái định cư cho Nhà tài trợ xem xét thông qua và trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Đơn giá:

 

Giai đoạn

Đơn giá (Triệu đồng)

Đối với các dự án ODA nhóm A

1200 - 2000

Đối với các dự án ODA nhóm B

800 - 1200

 

 

Có thể bạn quan tâm