CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN UBND TỈNH/THÀNH PHỐ VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ

Nội dung:

* Thu thập các thông tin thứ cấp tại khu vực dự án bao gồm: số liệu thống kê của tỉnh và các huyện, xã khu vực dự án, các báo cáo hàng năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, ...

* Tiến hành khảo sát điều tra kinh tế - xã hội và đánh giá giới tại khu vực dự án thông qua các công cụ như: Bảng thu thập thông tin có sẵn, khảo sát định lượng và khảo sát định tính

*Xử lý số liệu và viết báo cáo Kết quả khảo sát kinh tế - xã hội tổng hợp, bao gồm không giới hạn các nội dung sau:

  • Trình bày phương pháp nghiên cứu và chọn mẫu khảo sát
  • Trình bày đặc đểm địa lý, dân số và kinh tế của khu vực dự án
  • Trình bày kết quả khảo sát về hiện trạng sử dựng nguồn nước cấp
  • Trình bày kết quả khảo sát về hiện trạng sử dụng nhà vệ sinh và hệ thông tiêu thoát nước thải của hộ gia đình
  • Trình bày kết quả khảo sát về sự tiêu thoát nước mưa, ngập úng
  • Trình bày về kế quả khảo sát về tình hình thu gom và xử lý rác thải trong khu vực dự án
  • Trình bày về vấn đề nghèo đói
  • Trình bày về vấn đề giới, sức khỏe, thông tin, giáo dục, truyền thông, v.v.
  • Đánh giá các tác động tích cực về mặt kinh tế - xã hội của dự án
  • Chỉ ra các tác động tiêu cực tiềm tàng về mặt kinh tế - xã hội của dự án

Đơn giá:

 

Giai đoạn

Đơn giá (Triệu đồng)

Đối với các dự án ODA nhóm A

1000 - 1500

Đối với các dự án ODA nhóm B

500 - 1000

 
Có thể bạn quan tâm