CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHU CẦU ĐẤU NỐI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG

TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHU CẦU ĐẤU NỐI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG ĐƯỢC UBND TỈNH/THÀNH PHỐ VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ 

Nội dung:

• Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu về kỹ thuật của dự án, xác định vùng phục vụ của dự án, thu thập điều kiện kinh tế - xã hội, đặc biệt có liên quan đến việc cấp và sử dụng nước sạch/thoát nước thải tại các khu vực dự án.

• Xây dựng bộ công cụ khảo sát nhu cầu đấu nối của khách hàng (bảng hỏi, phiếu phỏng vấn, ...)

• Tổ chức triển khai khảo sát nhu cầu đấu nối của khách hàng đối với hệ thống thu gom và xử lý nước thải của dự án tại từng địa bàn vùng phục vụ của dự án.

• Xử lý số liệu điều tra, khảo sát lập Báo cáo Kết quả khảo sát nhu cầu đấu nối của khách hàng;

•           Phân tích, dự báo nhu cầu thoát nước và xử lý nước thải trong tương lai của hộ gia đình/đơn vị/tổ chức tại các vùng phục vụ của dự án.

•           Trợ giúp Chủ đầu tư trong công tác báo cáo, trình thẩm tra, phê duyệt dự án để thẩm định dự án đối với các nhiệm vụ liên quan.

Đơn giá:

Giai đoạn

Đơn giá (Triệu đồng)

Đối với các dự án ODA nhóm A

500 - 800

Đối với các dự án ODA nhóm B và các dự án khác

300 - 500

 
Có thể bạn quan tâm