CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
 Bằng chứng nhận đăng ký Quyền Tác Giả sách: Hệ thống tổ hợp tương hỗ trong kỹ thuật xử lý nước thải
11 Apr
Bằng chứng nhận đăng ký Quyền Tác Giả sách: Hệ thống tổ hợp tương hỗ trong kỹ thuật xử lý nước thải
 Chứng nhận giải pháp hữu ích: Bể lắng lamen bao gồm cụm cơ phản ứng keo tụ và tuần hoàn cặn
11 Apr
Chứng nhận giải pháp hữu ích: Bể lắng lamen bao gồm cụm cơ phản ứng keo tụ và tuần hoàn cặn
 Chứng nhận giải pháp hữu ích: Thiết bị xử lý nước bằng cách kết hợp lắng và tuyển nổi
11 Apr
Chứng nhận giải pháp hữu ích: Thiết bị xử lý nước bằng cách kết hợp lắng và tuyển nổi
 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích - Hệ thống xử lý nước tự động
11 Apr
Bằng độc quyền giải pháp hữu ích - Hệ thống xử lý nước tự động
 Bằng độc quyền kiểu dáng Công nghiệp - Hệ thống xử lý nước tự động
11 Apr
Bằng độc quyền kiểu dáng Công nghiệp - Hệ thống xử lý nước tự động